ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี8 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2566
ก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย29 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566