นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

     ตลอดเวลาในการดำรงตำแหน่งของกระผมในฐานะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา กระผมได้แถลงนโนบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา กระผมและทีมงานตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฎิบัติต่อหน้าที่ให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ มีความตั้งใจ และความมุ่งมั่น ที่จะปฎิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้า ทางด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับประชาชนชาวตำบลท่าเสาภายใต้การปฎิบัติงานด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

     สุดท้ายนี้ขอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประสิทธิประสาทพรให้พี่น้องชาวตำบลท่าเสาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุขตลอดไป