ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 6 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน