แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
20 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
การให้บริการ SMS Notification สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ฯ