แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง

วันที่ประกาศหัวข้อ
4 กรกฎาคม 2567จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนบ้านวังใหญ่ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กรกฎาคม 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางลงแพสูบน้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กรกฎาคม 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลงท่าน้ำทับตอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมาน แย้มอาสา) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายอนันต์ เกตุแดง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center