ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
จ้างการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายสุกิจ ขำช่วง) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566