ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยบ้านผู้การธีระชัย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิพล หล้าช่อง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเส้นหลักบ้านพุองกะ) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิกูล ถิ่นกาญจน์) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพระองค์เจ้า) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567