มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 22 results.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
รายงานการดำเนินการมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2565