มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 22 results.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม (Dos&Don’ts)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2565
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี