มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 16-20 of 22 results.
มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการรับสินบน