แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 27 results.
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565