แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 27 results.
คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล