แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 27 results.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 2