เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 6-10 of 12 results.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2566
แบบรายงารการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2566
ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 65