ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 รายไตรมาส (ไตรมาสแรก)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน มกราคม 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน ธันวาคม 2564)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 เมษายน 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 กุมภาพันธ์ 2560 งบแสดงผลการดำเนินรายรับรายจ่ายประจำปี 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 กันยายน 2559 รายงานทางการเงิน