ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กันยายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน สิงหาคม 2565).pdf
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 สิงหาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565).pdf
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กรกฎาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน มิถุนายน 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 พฤษภาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน พฤษภาคม 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน 2565)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 เมษายน 2565 การตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2564.pdf
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 รายไตรมาส (ไตรมาสสอง
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน มีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 มีนาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มีนาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565)