รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 66 - 31 มีนาคม 67) ปี 2567
บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - 2566) ณ วันที่ 31 มีนาคม 256
บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 2565) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การรายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)