ประกาศ อบต.ท่าเสา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าเสา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่าเสา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าเสา
    "ชุมชุนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรก้าวไกล เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าเสา
    
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าเสาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ด้านการบริหารจัดการ

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ด้านการพัฒนาสังคม

    ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ง. การวางแผน
    อบต.ท่าเสา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
    อบต.ท่าเสา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 680,000.00 4 680,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 1 250,000.00 1 250,000.00 2 350,000.00 2 350,000.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 9,422,900.00 48 287,541,700.00 67 327,796,000.00 97 351,700,280.00 72 343,981,000.00
ด้านการพัฒนาสังคม 45 19,297,100.00 52 19,218,000.00 53 22,904,000.00 57 23,304,000.00 56 23,004,000.00
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 11 1,200,000.00 12 1,700,000.00 13 1,710,000.00 15 1,750,000.00 14 1,250,000.00
รวม 88 30,670,000.00 120 309,459,700.00 141 353,410,000.00 182 378,534,280.00 155 370,015,000.00
    จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ท่าเสา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 54 โครงการ งบประมาณ 20,955,572 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์โครงการงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ด้านการบริหารจัดการ - -
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 105,000.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 290,000.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 4,553,500.00
ด้านการพัฒนาสังคม 32 16,007,072.00
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม - -
รวม 54 20,955,572.00
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าเสา มีดังนี้
  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ
ประสงค์
ผลผลิต
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองแม่เบี้ย) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 210,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านลุงหนา) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 296,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าวัดพุองกะ-ไร่ลุงจวบ) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 322,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายธนดล ดังตราชู) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 251,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยถ้ำเจ้าแม่กวนอิม) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 400,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนางพเยาว์ ธรรมสาลี) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 446,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
8. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยสระสี่มุม) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 448,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านผู้ช่วยชาลินี ตะพัง) (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 27,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
10. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(วัดวังน้ำวน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 320,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
11. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 285,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
12. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายเสนอ นิยมไทย) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 349,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแต่ม เพชรแต่ง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 285,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 95๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหนาข้างละ ๐.50เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าเสา กำหนด)
14. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจู๋ ราชา หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ (เสนอโดยประชาคม ม. 1) 281,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป ? มา ได้สะดวก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 90๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหนาข้างละ ๐.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าเสา กำหนด)
15. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ เกตุแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 289,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป ? มา ได้สะดวก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 40๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าเสา กำหนด)
16. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทวาย สิทธิโชค หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 5 บ้านพุพง ทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 172,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป ? มา ได้สะดวก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าเสา กำหนด)
17. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดวังใหญ่ หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 2 บ้านวังใหญ่ ทางรถไฟ หมู่ที่ 2 172,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป ? มา ได้สะดวก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าเสา กำหนด)
18. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อพัฒนาอาชีพ ตำบลท่าเสา
19. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าเสา 30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องท่องภายในตำบลท่าเสา ฟื้นฟูเศษฐกิจในตำบลท่าเสา
20. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว 25,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่อพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่ม ตำบลท่าเสา
21. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตร จัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 1 ครั้ง
22. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมขนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม อบต.ท่าเสา
23. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการครอบครัวมีสุของค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรักความห่วงใยซึ่่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
24. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.ท่าเสา
25. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้เด็กและสตรีเข้าใจในการปลอดภัยเพิ่มขึ้นการใช้ความรุนแรง อบต.ท่าเสา
26. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพในภาวะผู้นำ อบต.ท่าเสา
27. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ตำบลท่าเสา 60,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้่อเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา
28. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา 6,704,400.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา
29. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลท่าเสา 1,404,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา
30. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา 100,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนท่าเสา กองทุนสวัสดิการชุมชนท่าเสา
31. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการแข่งขันกีฬาท่าเสาเกมส์ ต้านยาเสพติด 200,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อบต.ท่าเสา
32. ด้านการพัฒนาสังคม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลท่าเสา 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรร์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 1 ครั้ง
33. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย จำนวน 1 ครั้ง
34. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศพด.วัดพุตะเคียน 30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง นักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ท่าเสา
35. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ ศพด.วัดพุตะเคียน 5,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและทราบข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
36. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าพัฒนาการศึกษาของ ศพด.วัดพุตะเคียน 20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนงบประมาณให้ ศพด.
37. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนสนับสนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ท่าเสา 2,031,172.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาร่างกายที่ดี นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสาจำนวน 7 โรงเรียน
38. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 294,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ศพด. ของ อบต.ท่าเสา
39. ด้านการพัฒนาสังคม เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ท่าเสา 4,000,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ เด็กนักเรียน ศพด.ของ อบต.ท่าเสา
40. ด้านการพัฒนาสังคม เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน ผลักส่งเข้าบัญชีเพื่อจัดซื้อสื่อการเรีนการสอนรายหัว
41. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 25,500.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 ครั้ง
42. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ราษฎรมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ครั้ง
43. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 ครั้ง
44. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 220,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน
45. ด้านการพัฒนาสังคม ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. 100,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ จัดโครงการอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.จำนวน 70 คน ปีละ 1 ครั้ง
46. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำตำบล 20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้การป้องกันไฟป่ามีประสิทธิภาพ จัดอบรมป้องกันไฟป่าให้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
47. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้นในโรงเรียน 30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย จัดอบรมเตรียมความพร้อมการป้องกันสาธารณภัยจำนวน 3 โรงเรียนต่อปี
48. ด้านการพัฒนาสังคม กิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 150,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น
49. ด้านการพัฒนาสังคม จัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายเครื่องแบบของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อ อปพร.ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระเบียบกำหนด จัดซื้อจุด อปพร.จำนวน 40 ชุดไ ละ 2,500 บาท
50. ด้านการพัฒนาสังคม รณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาล จัดตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
51. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนร่วมปลูกป่าในวันเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ครั้ง
52. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมต้านภัยยาเสพติด 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ อบต.ท่าเสา
53. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในการบริหารจัดการขยะในชีวิตประจำวัน อบต.ท่าเสา
54. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 240,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ ตำบลท่าเสา
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ท่าเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 17,033,072 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 7,591,487 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 85,500.00 1 85,500.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,994,000.00
ด้านการพัฒนาสังคม 11 7,650,671.12 11 7,505,987.08
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รวม 19 9,730,171.12 12 7,591,487.08
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าเสา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองแม่เบี้ย) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 210,000.00 209,000.00 0.00 1,000.00
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าบ้านนายธนดล ดังตราชู) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 251,000.00 250,000.00 0.00 1,000.00
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยถ้ำเจ้าแม่กวนอิม) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 400,000.00 399,000.00 0.00 1,000.00
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 285,000.00 284,000.00 0.00 1,000.00
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแต่ม เพชรแต่ง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 285,000.00 284,000.00 0.00 1,000.00
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจู๋ ราชา หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ (เสนอโดยประชาคม ม. 1) 281,000.00 280,000.00 0.00 1,000.00
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ เกตุแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 289,000.00 288,000.00 0.00 1,000.00
8. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 37,000.00 37,000.00 23,000.00
9. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,704,400.00 3,766,800.00 3,766,800.00 2,937,600.00
10. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,404,000.00 823,800.00 823,800.00 580,200.00
11. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าพัฒนาการศึกษาของ ศพด.วัดพุตะเคียน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
12. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) 2,031,172.00 892,448.12 747,764.08 1,138,723.88
13. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 294,000.00 104,160.00 104,160.00 189,840.00
14. ด้านการพัฒนาสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,000,000.00 1,829,000.00 1,829,000.00 2,171,000.00
15. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 25,500.00 9,249.00 9,249.00 16,251.00
16. ด้านการพัฒนาสังคม วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,000.00 92,490.00 92,490.00 510.00
17. ด้านการพัฒนาสังคม ค่าใช้สอยกิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 150,000.00 68,974.00 68,974.00 81,026.00
18. ด้านการพัฒนาสังคม รณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 10,000.00 6,750.00 6,750.00 3,250.00
19. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 240,000.00 85,500.00 85,500.00 154,500.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
อบต.ท่าเสา ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
1.ด้านการบริหารจัดการ 4 680,000.00 - -
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 750,000.00 3 105,000.00
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 350,000.00 2 290,000.00 1 85,500.00 1 85,500.00
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 97 351,700,280.00 17 4,553,500.00 7 1,994,000.00
5.ด้านการพัฒนาสังคม 57 23,304,000.00 32 16,007,072.00 11 7,650,671.12 11 7,505,987.08
6.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 15 1,750,000.00 - -
รวม 182 378,534,280.00 54 20,955,572.00 19 9,730,171.12 12 7,591,487.08
ช. ผลการดำเนินงาน
     อบต.ท่าเสา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าเสาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564


                                                              นายกอบต.ท่าเสา
ข้อมูล ณ 11/05/2564