ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลวังกระแจะ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2563
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี8 ธันวาคม 2563
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี8 ธันวาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดวังใหญ่ บ้านพุพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลวังกระแจะ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดวังใหญ่ บ้านพุพง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลวังกระแจะ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ธันวาคม 2563