ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

10 กรกฎาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่10 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.30 น.
นายนิวัฒน์ สุดวิเวก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มีนายสุริยา บุนนาค ปลัดอบต.ท่าเสา ทำหน้าที่เลขานุการสภา โดยมีนายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เสนอญัตติให้สภา ฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้
-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567
-การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
-การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!