การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

22 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
*** ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง จากปี 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!