โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบปรระมาณ 2565

25 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
*** ด้วยงานจัดเก็บภาษีรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาได้จัดทำโครงการออกให้บริหารรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ทั้ง 11 หมู่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!