ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

23 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในตำบลท่าเสา 11 หมู่
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2564 ตามวัน เวลาที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!