ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

22 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

******ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564*****
!!!! องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอแจ้งให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2534 ต่อไป โดยสามารถขอยื่นแบบชำระภาษีป้ายได้ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 -16.40 น.
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!