การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559