โรงเรียนบ้านพุเตย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านพุเตย   ตั้งอยู่หมู่บ้านพุเตย  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนบ้านพุเตย

ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช  2514 โดยทางราชการเห็นความและความลำบากของชุมชน ที่ต้องให้บุตรหลานเดินทางไปเรียนโรงเรียนไกลหมู่บ้าน 

จึงก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น  

     เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2514   โดยทางอำเภอเล็งเห็นว่าหมู่บ้านพุเตยเป็นหมู่บ้านทุรกันดาร มีประชากรอาศัย

อยู่หลายครอบครัว  แต่ละครอบครัวมีบุตรหลานเป็นจำนวนมาก เด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา  จึงได้ติดต่อกับประชาชน 

เพื่อหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  โดยมีนายสนิท วราศัย  ราษฎรบ้านพุเตย  มอบที่ดินประมาณ  18 ไร่ให้ทางราชการ   และได้รับการสนับสนุน

จากนายอำเภอ  นิตย์  เศรษฐบุตร ตั้งแต่พ.ศ.  2513  เป็นต้นมา  ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้งบประมาณมาสร้างอาคาร

โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก

     พ.ศ. 2515  หน่วย  กรป.กลาง ได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรขนาด 3 ห้องเรียน  ไม่ยกพื้น  เทซีเมนต์  จำนวน  1 หลัง 

(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2538)

     พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจาก  สปช. สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

     พ.ศ. 2539 ก่อสร้างโรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง  จากงบบริจาค

     พ.ศ. 2540  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  จากเงินบริจาค ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารเรียน 

จากเงินบริจาคของสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย

     พ.ศ. 2541  ได้รับเงินบริจาคของการปิโตเลี่ยมประเทศไทย (ปตท.) สร้างป้ายโรงเรียน 

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020224