โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนบ้านพุมุด  ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดพุทธวิมุติวนาราม  เปิดสอนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2524   

เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านพุตะเคียน(ปัจจุบันถูกยุบรวม)  โดยได้รับความช่วยเหลือจากวัดพุทธวิมุติวนารามจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 

     พลเอกบุญชัย  คุณหญิงจรัสลักษณ์  บำรุงพงศ์  บริจาคงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขนาด  4  ห้องเรียน 

ในวันที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2524  และได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นเอกเทศ  โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

(สมเด็จพระสังฆราชองค์ ที่ 19)  เป็นองค์อุปถัมภ์

              ปี พ.ศ. 2531  พระครูวินัยธร(ชม) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิมุติวนาราม   ได้มอบห้องพยาบาล  โรงอาหาร และมอบพื้นที่ให้โรงเรียน

ได้ยืมใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.2532  และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา”

อย่างเป็นทางการ  จากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2532

ปี พ.ศ. 2534  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช ได้พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 

ซึ่งเป็นการร่วมฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา (2536) ของสมเด็จพระสังฆราช และทางราชการได้จัดสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26

              ปี พ.ศ. 2535  พรครูวินัยธร(ชม) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิมุติวนาราม  ได้ก่อสร้างโรงครัว และปี พ.ศ. 2539 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช   ร้านใหญ่การค้าตลาดท่าเสาและครอบครัว   ได้มอบอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน 

              ปี พ.ศ. 2547  มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างห้องสมุด  โดยการประสานงานของท่านเจ้าคุณบวรสุทธิวงศ์ 

รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธวิมุติวนาราม  และปี พ.ศ. 2549  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

              ปี พ.ศ. 2550  มูลนิธิพุทธรักษาและญาติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหาร  ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป

ประจำโรงเรียน และปี พ.ศ. 2552  มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนงบประมาณต่อเติมโรงอาหารให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

              ปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณการจัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CL20)  และคอมพิวเตอร์ห้องสมุด  

รวมทั้งงบแปรญัตติค่าซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี  และปี พ.ศ. 2554

ได้รับงบประมาณแปรญัญติปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาประกอบด้วยอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารคอนกรีต  1  ชั้น  2  หลัง  อาคารคอนกรีต  2  ชั้น  1 หลัง    15  ห้องเรียน 

สนามกีฬาหน้าโรงเรียน  1  สนาม  ห้องสมุดซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด  2  ห้องเรียน  1  หลัง    ห้องพยาบาล  1  ห้อง 

ห้องสื่อการเรียนการสอน  1  ห้อง  ห้องจริยะ  1  ห้อง  ห้องดนตรี  1  ห้อง  ห้องสหกรณ์  1  ห้อง โรงครัวสำหรับเป็นที่ประกอบอาหาร  1  หลัง 

อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ห้องสุขา  2  หลัง  หลังละ  3  ห้อง

 และ  ปัจจุบันโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาได้พัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนที่อยู่รอบ ๆ

โรงเรียนได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา  จนทำให้จำนวนนักเรียนของทางโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

โรงเรียนได้มีการจัดการศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น

362  คน  มีครูประจำการ  14  คน  พนักงานราชการ  2  คน อัตราจ้าง 2 คน  นักการภารโรง  1  คน

เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020207