โรงเรียนบ้านพุองกะ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     โรงเรียนบ้านพุองกุะ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2506

     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านพุองกะ  ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

     พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

     พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคุณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพุองกะ ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษา

พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020202