ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครั้งที่ 3

21 เมษายน 2557
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา    เรื่อง    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนดิน   บ้านพุเตย  หมูที่   8   จำนวน  2  สายทาง  ตำบลท่าเสา   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง