ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่ ๒)

8 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ