คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน