คดีปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเผยแพร่ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คดีปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเผยแพร่ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น