รายงานแผน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.ท่าเสา

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 project_id
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสุขภาพ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1847911
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1847766
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 1847621
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลท่าเสา 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1847690
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ตำบลท่าเสา 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1839042
งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่าย 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1848153
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1848307
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1853311
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าเสา 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1847855
รวมหมวดงบกลาง 9,660,000.00 9,660,000.00 9,660,000.00 9,660,000.00 9,660,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 2607638
การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1859177
รวมหมวดค่าตอบแทน 30,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2690416
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 2624336
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1853157
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2607745
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1242317
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ การจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1862374
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ กิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1858232
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1864008
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1848569
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าพัฒนาการศึกษาของ ศพด.วัดพุตะเคียน 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1852516
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศพด.วัดพุตะเคียน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1852360
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาท่าเสาเกมส์ ต้านยาเสพติด 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1848387
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการครอบครัวมีสุของค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1838987
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1853173
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2617785
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดเก็บภาษี (เสนอโดยประชาคม ม.1-11) 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1864318
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดอบรมและจัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1862668
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 2651008
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีี่ในตำบลท่าเสา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1859344
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการทำบุญตักบาตร- วันวิสาขบูชา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 2607876
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการทำบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 2607893
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1862221
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1863047
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมขนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1838978
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าเสา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2608848
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1863222
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1853196
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1839018
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2607938
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของ อบต. 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 1863544
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1853243
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1838993
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2607958
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1839009
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ อบต.ท่าเสา) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1242331
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณงค์การคัดแยกขยะ ธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งแวดล้อม 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1853299
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1839000
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมกระบานการเรียนรู้ สร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1863707
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1242305
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2583126
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 0.00 113,000.00 113,000.00 113,000.00 113,000.00 1852968
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 500,000.00 100,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 1852881
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2608809
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้นในโรงเรียน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1857100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ ศพด.วัดพุตะเคียน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1852453
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1862287
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1864153
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2607675
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2607766
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1838972
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำตำบล 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1855439
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1854989
การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 70,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1859002
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ วันคล้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1862462
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ วันเฉลิมพระเกียรติพระพระเกียร์ติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1862616
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1862525
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตำบลท่าเสาหมู่ที่ 1-11 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1242284
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1862907
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2607658
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ศพด.วัดพุตะเคียน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 1853087
รวมหมวดค่าใช้สอย 4,225,000.00 4,948,000.00 5,248,000.00 6,268,000.00 6,268,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) อุดหนุนสนับสนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ท่าเสา 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1852597
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) อุดหนุนสนับสนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ อบต.ท่าเสา 300,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1852650
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1853228
การรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายเครื่องแบบของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 94,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1858416
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลท่าเสา 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1848507
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุ วัสดุอื่น ค่าวัสดุสำหรับวัสดุป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 7,600.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1858553
รวมหมวดค่าวัสดุ 2,602,100.00 2,420,000.00 3,020,000.00 3,020,000.00 3,020,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในตำบลท่าเสา หมู่ที่ 1 - 11 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1848634
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1833779
งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมทาสีรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 2607519
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งแท๊งค์น้ำแชมเปญ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 1838120
งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 1838907
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงกาก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านผู้ใหญ่อนุ เกตุแดงถึงบ้านนางวาสนา จันทร์ละออ) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1242510
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. กว้าง 3 ม. ปรับเป็นกว้าง 5 ม. หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 0.00 820,000.00 0.00 1834769
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล(บ้านนายอำนวย ยิ่งทวี - ทางขึ้นวัดพุมุด) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 284,500.00 796,000.00 0.00 0.00 1833913
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านผู้ใหญ่สุริยะ นุชนุ่ม) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 266,000.00 400,000.00 760,000.00 350,000.00 0.00 1833063
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านผู้ใหญ่อนุ เกตุแดงถึงบ้านนางวาสนา จันทร์ละออ) 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1830365
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าวัดถึงบ้านนางสมบัติ ศีลธรรม) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 1830905
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านวังใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1830300
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านวังใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242489
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 4) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 0.00 820,000.00 820,000.00 1834681
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 6) (ทุ่ง2) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 820,000.00 820,000.00 0.00 1834624
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 777) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 846,000.00 0.00 1242389
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยดำรง เขาแก้ว) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 289,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242413
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยต้นน้ำพุ) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 571,000.00 0.00 800,000.00 280,000.00 0.00 1830736
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยถ้ำเจ้าแม่กวนอิม) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 345,000.00 700,000.00 760,000.00 1,124,200.00 1,124,200.00 1833402
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางสัญญา พลานเจริญ) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 246,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242432
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายประเสริฐ ปุริมะ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 499,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1837683
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายพนา เสาร์เพ็ชร) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 770,000.00 770,000.00 0.00 1833625
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายเมี้ยน โพธิแสวง) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 760,000.00 760,000.00 0.00 1832907
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายราย คำทน) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 0.00 749,000.00 1242397
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายอนุโรจน์ สามพ่วงบุญ) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 1242437
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางประยูร เกตุแดง) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 1242474
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางอรทัย อักษรศรี) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 1835112
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายจู๋ ราชา) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242404
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายชูชาติ สดใส) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 464,200.00 0.00 749,000.00 297,000.00 1242383
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายธนดล ดังตราชู) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 760,000.00 300,000.00 0.00 1832957
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายนิพล หล้าช่อง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 749,000.00 0.00 0.00 1242373
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายประดิษฐ์ - บ้านนางเย็น) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 760,000.00 760,000.00 1830569
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายรวม เกตุแดง) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 419,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242459
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายสมพงษ์ ม่วงแจ่ม) (เรียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 760,000.00 760,000.00 310,000.00 1833007
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายอนันต์ เกตุแดง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 418,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242445
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 793,000.00 793,000.00 793,000.00 793,000.00 793,000.00 1830642
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านลุงหนา) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 400,000.00 400,000.00 602,000.00 602,000.00 1830845
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบุษาบา) (ตอนล่าง) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 302,200.00 0.00 0.00 0.00 1834968
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูง) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 1832790
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยสระสี่มุม) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 820,000.00 500,000.00 500,000.00 1834566
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยสำนักสงฆ์บ้านวังเขมร) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 880,000.00 880,000.00 1837317
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองแม่เบี้ย) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 749,000.00 550,000.00 550,000.00 1242363
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าบ้านนานขี้เหร่ ลำไย - วัดวังใหญ่) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 0.00 760,000.00 760,000.00 1833128
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าวัดพุองกะ-ไร่ลุงจวบ) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 0.00 487,000.00 1,484,000.00 1,484,000.00 1832863
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหม่อมไฉไลบ้านป้าแดง) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 495,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 1832743
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต้นนำ้พุ) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 0.00 770,000.00 770,000.00 1833680
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านกัลยา กลิ่นหอม) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 0.00 0.00 796,000.00 796,000.00 1834085
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านครูอนุสรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 1833860
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนางคำสา รวมทรัพย์) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 0.00 796,000.00 796,000.00 280,000.00 1834023
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนางพเยาว์ ธรรมสาลี) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 0.00 796,000.00 446,000.00 446,000.00 1833970
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนางลำพึง ไกรวิจิตร) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1837728
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายศรีวิรัช ศูนย์ราช) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00 1837891
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายเสนอ นิยมไทย) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1837927
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านผู้ช่วยชาลินี ตะพัง) (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 495,000.00 0.00 880,000.00 217,280.00 0.00 1837228
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองอ่อน) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1837769
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านวังเขมร) (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 319,000.00 319,000.00 0.00 0.00 0.00 1834893
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านางทองมี ทองพักดี) (ตอนล่าง) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 0.00 880,000.00 1837364
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านางสมอน ไกรวิจิตร) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 1837848
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านาางสมควร พระเทวี) (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 495,000.00 0.00 880,000.00 0.00 0.00 1835183
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 0.00 830,000.00 830,000.00 500,000.00 500,000.00 1837462
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนพุเตย) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 291,000.00 291,000.00 0.00 0.00 0.00 1834141
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายชงชนกโฮมเสตร์เชื่อมหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1830787
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายผู้ใหญ่ชอบ คงมีผล) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 267,000.00 0.00 297,000.00 297,000.00 1242419
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายพุเตย 1) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 289,200.00 289,200.00 0.00 0.00 0.00 1834189
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหน้าโฮมพุเตย) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 499,000.00 1834307
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สำนักสงฆ์วังน้ำวน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 576,800.00 576,800.00 1837270
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านวังใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242451
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นรีสอร์ทบ้านวงใหญ่ถึงไร่ผู้การะีรชัย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 760,000.00 0.00 0.00 1830200
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 760,000.00 0.00 297,000.00 1242484
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนค สล.(บ้านนางกั่นแก้ว วงษ์หาญ) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 350,000.00 720,000.00 720,000.00 0.00 1837805
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดวังใหญ่ หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 2 บ้านวังใหญ่ ทางรถไฟ หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 2607448
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทวาย สิทธิโชค หมู่ 2 เชื่อมหมู่ 5 บ้านพุพง ทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 2607428
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจู๋ ราชา หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ (เสนอโดยประชาคม ม. 1) 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 2607244
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชิน สอนวัฒนาถึงบ้านนางวรรณนา เทพพานิช หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 2,800,000.00 2607460
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแต่ม เพชรแต่ง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 2607235
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนำ ลิ้มไพบูลกุล หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 450,000.00 4,050,000.00 2607256
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล เจืออรุณ หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ (เสนอโดยประชาคม ม. 1) 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 2607376
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำราญ แซ่ตัน หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 2,250,000.00 2607268
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ เกตุแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 450,000.00 750,000.00 2607407
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชอบ คงผล หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 0.00 450,000.00 2,700,000.00 2607253
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอนุโรจน์ สามพ่วงบุญ หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ (เสนอโดยประชาคม ม. 1) 0.00 0.00 0.00 450,000.00 2,150,000.00 2607391
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ เส้นสถานปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลเชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1865309
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ เชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 1865959
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ เชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 1866482
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพุงกะ เชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 1864784
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุพงเชื่อมต่อตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 1864536
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุพงเชื่อมต่อตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 1866640
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุพงเชื่อมต่อเทศบาลตำบลน้ำตกไืรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,900,000.00 1864718
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หน้าวัดใหญ่ เชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 1865896
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หน้าวัดใหญ่ เชื่อมต่อตำบลเทศบาลตำบลไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1866526
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหนึ่งข้าง ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 6 บ้่านพุม่วง เชื่อมต่อตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1864648
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหนึ่งข้าง ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 6 บ้่านพุม่วง เชื่อมต่อตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1866598
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก 323 - บ้านคุณอรวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1837507
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำเพื่อทำการกรองขยะก่อนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 1838895
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำบ้านหนองตาม่วง หมู่ที่ 10 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1866181
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านพุม่วง หมู่ที่ 6 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1866267
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านพุพง หมู่ที่ 5 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1866214
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาเพื่อการเกษตร (สูบจากแม่น้ำแควน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1838244
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดดาล + แท็งค์น้ำแชมเปญ ท่อ PVC 3 นิ้ว) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 1838381
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมปรับปรุงแป๊บน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 1838743
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมถังแชมเปญ (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 0.00 880,000.00 1838834
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 654,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1838760
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมสนามเด็กเล่น 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1866415
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1866147
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 1838884
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 1838302
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 1838710
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสวนสุขภาพภายในพร้อมเครื่องออกกำลังกาย อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 1848712
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ อบต.ท่าเสา 0.00 779,000.00 900,000.00 0.00 0.00 1838930
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารหน้าห้องประชุม 0.00 300,000.00 500,000.00 0.00 0.00 1838948
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือขนาดกลาง บ้านพุพง หมู่ที่ 5 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1866297
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 1838587
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 209,600.00 0.00 500,000.00 0.00 1838629
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1838696
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อน้ำประปาเข้าซอยสาะารณะ หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 1838889
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในหมู่บ้านตำบลท่าเสา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1838960
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหลัก (เส้น รร.บ้านวังใหญ่-ที่ผึ้งหวานรีสอร์ท) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 890,000.00 890,000.00 0.00 1242519
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหลัก (เส้น รร.บ้านวังใหญ่-ที่ผึ้งหวานรีสอร์ท) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 890,000.00 890,000.00 0.00 1830432
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (อปพร.) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2607602
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (แยกโค้ง) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 1838538
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปากทางบ้านช่องแคบถนนเส้นสาย 323 หมู่ที่ บ้านช่องแคบ 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1838190
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ซอยบ้านลุงเฮี้ยง เซี่ยงใช้) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 1838444
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 10 จุด หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 1838409
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (ตอนบน-ตอนล่าง) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1838849
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งระบบพลังงานโซล่าเซลล์ระบบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1838564
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้วไฟฟ้าส่องสว่าง 10 จุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1838863
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (4 แยก บ้านวีงใหญ่ถึงอดีตบ้านผู้ใหญ่เล็ก ลำไย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1830502
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1838841
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารอบ อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 1838935
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 0.00 270,000.00 450,000.00 0.00 0.00 1838940
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย อบต.ท่่าเสา 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 1838954
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อบต.ท่าเสา 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1838957
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1838963
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างกักเก็บน้ำพุมุดล่าง หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 1838774
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างกักเก็บน้ำห้วยยวย หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 1838787
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยยวย บ้านพุมุด หมู่ที่ 7 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 1866097
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลุกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1833246
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยขึ้นน้ำพุ) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 1833193
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดอัดแน่นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 143,000.00 143,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 1837409
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงบ้านพักราชการ จำนวน 5 ห้อง 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1838944
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านเพิ่ม(ถังแชมเปญน้ำเป็นขนาด 15,000 - 30,000 ลบก.) ท่อPE 4 นิ้ว 1,000 ม. หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 1838797
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพร้อมแท๊งค์น้ำ 2,000 ลิตร (บ้านเขาโทน) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1838515
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพร้อมแท๊งค์น้ำและอึปกรณ์กรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1838483
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านพุพง หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 1838667
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ท่าเสา 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 1838916
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1838825
งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งสอง บ้านพุเตย หมู่ที่ 8 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1866340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค อุดหนุนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 0.00 0.00 2,006,000.00 2,006,000.00 2,006,000.00 1853126
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,422,900.00 287,541,700.00 330,102,000.00 354,303,280.00 347,967,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว 0.00 60,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1853039
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1839027
การรักษาความสงบภายใน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1839037
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ท่าเสา 4,000,000.00 4,000,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 1852918
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอไทรโยค 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 1839035
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 1854753
รวมหมวดเงินอุดหนุน 4,330,000.00 4,390,000.00 4,880,000.00 4,880,000.00 4,880,000.00
ข้อมูล ณ 24/02/2565