ประกาศ อบต.ท่าเสา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าเสา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่าเสา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าเสา
    ""
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าเสา
    
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าเสาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ด้านการบริหารจัดการ

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ด้านการพัฒนาสังคม

    ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ง. การวางแผน
    อบต.ท่าเสา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
    อบต.ท่าเสา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 680,000.00 4 680,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00 7 750,000.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 1 250,000.00 1 250,000.00 2 350,000.00 2 350,000.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 9,422,900.00 48 287,541,700.00 67 327,796,000.00 97 351,700,280.00 72 343,981,000.00
ด้านการพัฒนาสังคม 45 19,297,100.00 52 19,218,000.00 53 22,904,000.00 57 23,304,000.00 56 23,004,000.00
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 11 1,200,000.00 12 1,700,000.00 13 1,710,000.00 15 1,750,000.00 14 1,250,000.00
รวม 88 30,670,000.00 120 309,459,700.00 141 353,410,000.00 182 378,534,280.00 155 370,015,000.00
    จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ท่าเสา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 5,740,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์โครงการงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ด้านการบริหารจัดการ - -
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - -
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 5,740,600.00
ด้านการพัฒนาสังคม - -
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม - -
รวม 13 5,740,600.00
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าเสา มีดังนี้
  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ
ประสงค์
ผลผลิต
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองแม่เบี้ย) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 422,800.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายนิพล หล้าช่อง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ 422,800.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นรีสอร์ทบ้านวงใหญ่ถึงไร่ผู้การะีรชัย) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 423,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา 431,700.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าวัดถึงบ้านนางสมบัติ ศีลธรรม) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 441,300.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหม่อมไฉไลบ้านป้าแดง) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ 613,400.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านผู้ใหญ่สุริยะ นุชนุ่ม) หมู่ที่ 5 บ้านพุพง 425,300.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
8. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายพนา เสาร์เพ็ชร) หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง 423,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล(บ้านนายอำนวย ยิ่งทวี - ทางขึ้นวัดพุมุด) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด 452,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
10. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 6) (ทุ่ง2) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย 457,300.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
11. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านาางสมควร พระเทวี) (ตอนบน) หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร 480,200.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
12. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง 472,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนค สล.(บ้านนางกั่นแก้ว วงษ์หาญ) หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด 273,500.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง เพื่อให้ราษฎรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรสะดวกปลอดภัย กว้า 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ท่าเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 5,740,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 3,878,500 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,878,500.00 13 3,878,500.00
ด้านการพัฒนาสังคม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รวม 13 3,878,500.00 13 3,878,500.00
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าเสา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแม่เบี้ย หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 422800 บาท 422,800.00 296,000.00 296,000.00 126,800.00
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล หล้าช่อง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 422800 บาท 422,800.00 296,000.00 296,000.00 126,800.00
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ ถึง ไร่ผู้การธีรชัย หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 423600 บาท 423,600.00 294,500.00 294,500.00 129,100.00
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 431700 บาท 431,700.00 296,000.00 296,000.00 135,700.00
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด ถึง บ้านนางสมบัติ ศีลธรรม หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 441300 บาท 441,300.00 296,000.00 296,000.00 145,300.00
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อมไฉไลบ้านป้าแดง หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 613400 บาท 613,400.00 426,500.00 426,500.00 186,900.00
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สุริยะ นุชนุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านพุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 425300 บาท 425,300.00 294,500.00 294,500.00 130,800.00
8. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพนา เสาร์เพ็ชร หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 423600 บาท 423,600.00 296,000.00 296,000.00 127,600.00
9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนวย ยิ่งทวี – ทางขึ้นวัดพุมุด หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 452500 บาท 452,500.00 296,000.00 296,000.00 156,500.00
10. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ทุ่ง 2) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 457300 บาท 457,300.00 294,500.00 294,500.00 162,800.00
11. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมควร พระทวี หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร (ตอนบน) ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 480200 บาท 480,200.00 313,000.00 313,000.00 167,200.00
12. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายประดิษฐ์ วันเพ็ญ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 472600 บาท 472,600.00 296,000.00 296,000.00 176,600.00
13. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกลั่นแก้ว วงษ์หาญ หมู่ที่ 11 บ้านพุลาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 273500 บาท 273,500.00 183,500.00 183,500.00 90,000.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.ท่าเสา ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
1.ด้านการบริหารจัดการ 0 0.00 - -
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 750,000.00 - -
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 250,000.00 - -
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 67 327,796,000.00 13 5,740,600.00 13 3,878,500.00 13 3,878,500.00
5.ด้านการพัฒนาสังคม 53 22,904,000.00 - -
6.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 13 1,710,000.00 - -
รวม 141 353,410,000.00 13 5,740,600.00 13 3,878,500.00 13 3,878,500.00
ช. ผลการดำเนินงาน
     อบต.ท่าเสา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือemail
ไม่พบข้อมูล

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าเสาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564


                                                              นายกอบต.ท่าเสา
ข้อมูล ณ 11/05/2564