คำถาม :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเพียงใด

มากที่สุด
มาก
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ