โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุรีพร วงค์ศรียา