สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สมาชิกสภา

นางกชพรรณ นุชนุ่ม สมาชิกหมู่ 2


นายสมศักดิ์ อยู่สำราญ สมาชิกหมู่ 1


นางชลาธร ทองอินทร์ สมาชิกหมู่ 3


นายระพีพัฒน์ ศิลธรรม สมาชิกหมู่ 4


นายนิวัฒน์ สุดวิเวก สมาชิกหมู่ 5


นายสุกฤษฎ์ นุชจ้อย สมาชิกหมู่ 6


นายปรีชา ชมเปิ้ล สมาชิกหมู่ 7


นายจารุพัฒน์ พิพัฒธนาพงศ์ สมาชิกหมู่ 8


นางทัศนีย์ พลราชม สมาชิกหมู่ 9


นายอานนท์ ผอบทอง สมาชิกหมู่ 10


นายภานุ วงษ์หาญ สมาชิกหมู่ 11