กองคลัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอดิศักดิ์ นิ่มเนตร


นายสยาม มาตรสอนศรี


นางสาวสุภาภรณ์ รักบุญ