สำนักปลัด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสหฤทธิ์ นุชนุ่ม


ว่าง


นายฤทธิกุล ดังตราชู


นายพิชิต ทองอ้ม


นายอำนาจ ถิ่นกะไสย์


นางสาวนารีรัตน์ หรีดบุญลือ


ว่าที่ร.ต.หญิง วีร์สุดา สุดวิเวก


นางสาวกนกอร ทองศิริ