คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

นายสุรพงษ์ แสนยุติธรรม โทร.081 - 9811392


นายการุณ ศรอารา โทร.081 - 1919927