สำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิเชษ นุชนุ่ม