คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม โทร.098 -7156559